Runtime error when using (Lỗi runtime khi sử dụng) BluetoothClient

hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này. Ứng dụng của tôi 3 ngày trước vẫn hoạt động bình thường. đến hôm nay khi tôi cập nhật và tải lại về điện thoại thì gặp phải lỗi như thế này. không thế kết nối được với bluetooth.

try this

Taifun

tôi đã thử và nó chỉ không xuất hiện lỗi khi tôi kết nối với AI2 companion. nhưng khi tôi build Android App(apk) sau đó tải về và cài đặt trực tiếp trên điện thoại thì xuất hiện lỗi runtime error như trên.

Try this:

6 Likes
Android.permission.bluetooth_connect permission for android.content.AttributionSource@b2be0492: getAddress
Show runtime error when BLE click scan
Allow app permission to use Bluetooth (pop-up shuts down app)
Error Message when opening project with Bluetooth Client
Bluetooth client problem
Need some help regarding my BLE controled project
Bluetooth list of paired devices not visible
Error BLUETOOTH_CONNECT
Error908: the permision BLUETOOTH_CONNECT has been denied. please enable it in the settings app
Error 908: The permission BLUETOOTH.CONNECT has been denied (on Android ≤ 10)
Bluetooth connection error, BLUETOOTH_CONNECT permission
No aparecen elementos en la lista del bluetooth
FAQ Section: BlueTooth Problems
Work in AI Companion but not on Phone
No aparecen elementos en la lista del bluetooth
Bluetooth doesn't work on new phone but on old one it works
Help Extension Mbot2 (and Mbot1)
Bluetooth no se conecta con versiones 12 de Android
App not responding after bluetooth connection
Android 13 and AI2 build nb190b Bluetooth Client Problems
Android 12 no list of Bluetooth devices, error 908
Digital stethoscope
Can't connect to phone(android 12)
How can i make a app to chat from two phones
How can i make a app to chat from two phones
Bluetooth problem with server on Android 13
Bluetooth conection problem/Fail Message in the Browser
Listpicker Don't Show Bluetooth connected
Error 515: Not connected to a Bluetooth device. need help
They can't use my app, but I can. Any solution?

Ôi Thật tuyệt vời. Nó thật sự Thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi thấy trên diễn đàn có vài bài đăng đang gặp lỗi tương tự. bạn có thể share cách này cho mọi người. Nó thật sự hữu dụng.

1 Like

Fine! If your problem is solved close the topic by clicking on Solution.

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

(added to FAQ)

1 Like